SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
3
8
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 23/01/2013, 08:25

Một số kết quả Ngành Tư pháp Bạc Liêu năm 2012

Năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành, Ngành Tư pháp Bạc Liêu đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành Tư pháp Bạc Liêu được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, luôn bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc điều hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở được Ngành quan tâm, tập trung giải quyết, tháo gỡ bảo đảm triển khai kịp thời các nhiệm vụ tư pháp năm 2012. Ngành còn đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ, thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành (hệ thống điều hành trực tuyến OMS), từ đó những nhiệm vụ, công việc của Ngành được triển khai kịp thời, nhanh chóng đến địa phương, cơ sở.

 Năm qua, Ngành Tư pháp Bạc Liêu cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và Tư pháp cấp xã. Thường xuyên chỉ đạo công tác tư pháp hướng về cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác tư pháp tại địa phương và chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được quan tâm, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, các văn bản được ban hành đã góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng đã xây dựng và ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL của địa phương và triển khai thực hiện tương đối có hiệu quả.

Công tác góp ý, thẩm định văn bản ngày càng mang lại hiệu quả và đi sâu vào tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của dự thảo văn bản trước khi ban hành; bước đầu tổ chức thực hiện hiệu quả quy trình thẩm định dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Năm 2012, Ngành Tư pháp đã thẩm định kịp thời, đảm bảo chất lượng về thời gian và đúng quy trình thủ tục luật định 28 dự thảo nghị quyết của HĐND và 13 dự thảo quyết định của UBND; thực hiện góp ý 37 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã thẩm định 43 dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp huyện. Chất lượng công tác thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản QPPL và các văn bản khác được đảm bảo, các ý kiến thẩm định, góp ý đã được các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Ngành Tư pháp đã tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Qua kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, nhìn chung các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã tuân thủ đúng quy trình, thủ tục trong quá trình xử phạt, xử phạt đúng lỗi, đúng hành vi vi phạm đã kịp thời răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đi vào nề nếp và thực hiện có hiệu quả, công tác này cũng được Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, cũng như hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Để tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, nhằm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân, Ngành Tư pháp Bạc Liêu đã củng cố, kiện toàn lại Tổ Phỏng vấn liên ngành và ban hành quy chế làm việc của Tổ Phỏng vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài. Năm 2012,  tiếp nhận 179 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tăng 47 hồ sơ so với năm 2011.

Sở Tư pháp đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 về việc ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Tỉnh Bạc Liêu hiện có 14 luật sư chính thức tham gia hoạt động với 08 Văn phòng Luật sư và 01 Công ty Luật hợp danh. Năm 2012, các tổ chức hành nghề luật sư tiếp nhận và giải quyết 291 vụ, trong đó tham gia tranh tụng tại phiên tòa 128 vụ, tư vấn pháp luật 111 vụ, trợ giúp pháp lý 42 vụ, dịch vụ pháp lý khác 10 vụ.

Thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 07/02/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển các tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn 2008 – 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh  có 01 Phòng Công chứng Nhà nước và 04 Văn phòng Công chứng tư. Qua thời gian hoạt động, mô hình xã hội hóa lĩnh vực công chứng đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, nhất là các văn bản có liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân; quan tâm đổi mới cả hình thức và nội dung tuyên truyền đối với từng đối tượng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; phối hợp với thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật 52 kỳ trên chuyên trang “Đời sống – Pháp luật” của Báo Bạc Liêu phát hành thứ năm hàng tuần và 52 kỳ trên chuyên mục “Pháp luật và đời sống” của Đài PT-TH Bạc Liêu. Biên soạn 12 kỳ Bản tin Tư pháp với số lượng 14.400 quyển, 200.000 tờ bướm với nội dung hỏi đáp pháp luật phát hành đến tận xóm ấp.

Công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp chính quyền quan tâm, thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, giải quyết phần lớn các tranh chấp trong nhân dân, gìn giữ tình làng, nghĩa xóm, góp phần hạn chế khiếu kiện, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư. Năm 2012, toàn tỉnh tiếp nhận 3.171 vụ việc, đưa ra hòa giải 2.811 vụ việc, hòa giải thành 2.044 vụ việc (đạt tỉ lệ 72,71%), hòa giải không thành 767 vụ việc, đang hòa giải 360 vụ việc.

Công tác trợ giúp pháp lý năm qua có nhiều tiến bộ vượt bậc, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện 1.999 vụ việc (tư vấn pháp luật 1.935 vụ việc, tham gia tố tụng 60 vụ việc, tham gia hòa giải 04 vụ việc) tăng 798 vụ việc so với năm 2011. Tổng số người được trợ giúp pháp lý 2.004 người, tăng 790 người so với  năm 2011. Tổ chức 41 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động có hơn 1.500 lượt người tham dự. Thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động Trung tâm đã tư vấn và giới thiệu, phổ biến nhiều nội dung pháp luật đến người dân. Chất lượng các vụ việc TGPL ngày càng được nâng cao, hướng mạnh về cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc.

Ngành Tư pháp đã tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ như: công chứng viên, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, đào tạo chính trị, quản lý Nhà nước và các lớp bồi dưỡng khác cho hơn 20 lượt công chức, viên chức; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 17 cuộc cho đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã và Hòa giải viên ở cơ sở. Nhìn chung, công tác xây dựng ngành và đào tạo cán bộ luôn được quan tâm và chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả nhất định, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Tư pháp ngày được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác thi đua khen thưởng đã được Ngành Tư pháp Bạc Liêu rất quan tâm ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng; Quy chế xét thi đua - khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng từ đó đã khích lệ động viên các tập thể, nhân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Nhìn chung, năm 2012 Ngành Tư pháp Bạc Liêu đã quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chương trình công tác của UBND tỉnh. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như: Hoạt động quản lý điều hành tiếp tục được cải tiến, vừa bám sát vào kế hoạch vừa linh hoạt trong từng lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL; đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động công chứng; nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản, ... tham mưu giúp UBND tỉnh bước đầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mới được giao như: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Lý lịch tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, đăng ký giao dịch bảo đảm./.

 

 

 

BBT


Số lượt người xem: 1982 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày