SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
2
3
Tin chuyên ngành Chủ Nhật, 08/11/2015, 19:45

Hoạt động trọng tâm trong Ngày Pháp luật năm 2015

Ngày Pháp luật thực chất là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An... đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Năm 2010, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và chọn ngày 28 hàng tháng là ngày sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Nhận thấy hiệu quả thiết thực, đến năm 2011, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đa số các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế.

 

Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ những mô hình, sáng kiến về Ngày pháp luật của địa phương, kết hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và 2013.

Ngày Pháp luật với nội hàm ghi nhận ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nhà nước Việt Nam, không chỉ giới hạn chỉ là ngày 09/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.  Hưởng ứng tổ chức Ngày pháp luật, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch, xác định rõ chủ đề, khẩu hiệu, định hướng nội dung và các hoạt động tập trung tuyên truyền. Phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động để ngày này thực sự trở thành đợt cao điểm sinh hoạt chính trị - pháp lý, tuyên truyền, học tập pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân.

Năm 2015, là năm thứ 3 tổ chức Ngày pháp luật, cũng là năm tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, vì vậy, ngày 6/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND, xác định rõ chủ đề trong năm là “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” nhằm đề cao hơn nữa tinh thần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này mọi tổ chức, cá nhân trên tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Do tình hình đặc biệt của năm 2015, nên tỉnh đã xác định thời gian tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật là 02 tháng, dài hơn so với các năm trước đây. Thời gian bắt đầu từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/11/2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 09/11/2015 (trước đây chỉ tổ chức trong tháng 11). Đồng thời, chỉ đạo các hoạt động cụ thể tổ chức trong thời gian này như: Tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” gắn với tổ chức tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015” trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, nhất là mạng lưới truyền thanh cơ sở. Tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Triển khai, giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; của tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân, các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015”. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015” trong nhà trường; cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông.

Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị, địa phương với các biện pháp, hình thức thích hợp tổ chức tốt các hoạt động trên và báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh trước ngày 25/11/2015./.

 

 

Phương Thảo


Số lượt người xem: 699 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày