SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
0
2
7
6
6
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 10/03/2017, 16:30

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BẢN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Thực hiện quy định việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017

 

Theo Kế hoạch, trong năm 2017, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh phải thực hiện các nhiệm vụ, như: Ban hành đầy đủ, đúng quy định theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến chỉ đạo, điều hành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; nâng cao năng lực cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm soát chất lượng các quy định về thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của cấp tỉnh, huyện và xã; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017, các cơ quan, đơn vị trên  địa bàn tỉnh phải tổ chức thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ vụ thể, thông qua 9 giải pháp. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã  xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch Truyền thông về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017 ) và phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017(Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hóa theo chức năng, nhiêm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ số PCI, PAPI của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

 

                                            Kiểm soát thủ tục hành chính

 


Số lượt người xem: 487 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày