SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
4
7
5
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Năm, 14/03/2013, 13:25

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bạc Liêu đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác thi đua ngày càng đi vào nề nếp; các cấp, các ngành kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, đợt thi đua ở địa phương, cơ quan mình. Các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu…được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, qua đó đã khích lệ, cổ vũ tinh thần thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, có tác động tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội…Tạo nên bước phát triển mới về chất trong công tác thi đua, khen thưởng.

 

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng hiện nay ở một số cơ quan, đơn vị cũng còn một số hạn chế như: chưa thực sự quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chưa bám sát được nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc khen thưởng còn tràn lan, nhiều nơi còn xuê xoa, cào bằng, thiếu chặt chẽ, chính xác; một số tập thể, cá nhân được khen ít có sức lan tỏa và nêu gương trong cuộc sống; việc đề nghị các hình thức khen thưởng bậc cao còn hình thức, dễ dãi, mang tính phong trào; khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất còn ít, khen thưởng cán bộ có chức vụ còn nhiều nên phần nào còn giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng cũng còn hạn chế về trình độ, năng lực, đa số là kiêm nhiệm nên từng lúc thiếu tập trung, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng còn chậm…làm hạn chế hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, ngày 25/02/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có Chỉ thị số 25-CT/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tâm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành, các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chsi Minh” ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức…

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền với công tác thi đua, khen thưởng, nhất là cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng phải chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, người Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế. Qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhận rộng; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa và động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc. Việc khen thưởng phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, nhưng không khen thưởng tràn lan. Quan tâm khen thưởng cho các tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Từ nay trở đi không xét khen thưởng thường xuyên hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành tỉnh và tương đương trở lên theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị (trừ trường hợp lập được thành tích đặc biết xuất sắc, đột xuất). Việc khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; nơi nào có nhiều thành tích thì khen nhiều và ngược lại; tránh tình trạng cào bằng, dàn đều hoặc nơi nào đề nghị nhiều thì khen nhiều, nơi nào đề nghị ít thì khen ít, không đề nghị thì không khen.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần quan tâm xây dựng bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; cần tuyển chọn cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng khen thưởng nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

 

B.P


Số lượt người xem: 9037 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.