SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
6
6
6
Phổ biến, giáo dục pháp luật Chủ Nhật, 22/09/2013, 09:30

Một số kết quả qua 03 năm triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Việc triển khai, thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tạo cơ sở cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường của mình đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra.

 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, qui định đối với tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án, các quy định này ngày càng được hoàn thiện hơn so với các văn bản qui phạm pháp luật trước đây, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ra đời tạo hành lang pháp lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ mới, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân bị thiệt hại; các quy định tương đối rõ ràng, cụ thể và đầy đủ, đã góp phần tạo sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN.

Từ đầu năm 2010 (ngày Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực thi hành 01/01/2010) cho đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức và phối hợp tổ chức 08 cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho 1.850 lượt người tham dự và tuyên truyền 01 kỳ trên bản tin tư pháp (của Sở Tư pháp) với số lượng in 1.200 cuốn; in 20.000 tờ bướm với những nội dung cơ bản về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân; cấp phát 142 băng Cassette và đĩa CD tuyên truyền cho các Đài truyền thanh, các Đội thông tin lưu động cấp huyện, và Trạm truyền thanh của các xã, phường, thị trấn.

Từ khi có Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, lãnh đạo của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân ở địa phương mình với nhiều hình thức khác nhau. Thông qua việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó đã giúp cho công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức học tập, rèn luyện bổ sung kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đúng những quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại gây ra cho các tổ chức, cá nhân trong khi thi hành công vụ.

Qua thống kê, tổng hợp báo cáo của các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong công tác quản lý hành chính nhà nước về công tác bồi thường, trong những năm qua, kể từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực chưa có tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, cũng như hiện tại các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bản tỉnh không có hồ sơ, vụ việc còn tồn đọng về bồi thường nhà nước chưa giải quyết.

Xuất phát từ tính đặc thù của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các điều kiện cần thiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã củng cố, kiện toàn tổ chức lại bộ máy và tiến hành bố trí, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường và hầu hết đều có công chức theo dõi lĩnh vực này. Thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện phân công cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường của nhà nước, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Tuy nhiên, đến nay việc phân công công chức còn thiếu, chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, hầu hết công chức là kiêm nhiệm công tác bồi thường của nhà nước.

Nhìn chung, kết quả công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt được những kết quả nhất định. Các hoạt động tổ chức tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đều đến được với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với nhiều loại hình tuyên truyền phong phú và đa dạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành, đó là: Lĩnh vực bồi thường nhà nước là một lĩnh vực mới, phức tạp và nhạy cảm, công chức làm công tác này chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chưa được tập huấn nhiều và chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết một số tình huống yêu cầu bồi thường, nên trong tác nghiệp vẫn còn lúng túng./.

 

 

Nhuận Phát


Số lượt người xem: 10717 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.