SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
2
3
8
2
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 15/03/2017, 12:30

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU-

Năm 2016, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được duy trì, đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực – đó là nội dung đánh giá chung trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

 

Năm qua, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 156 quyết định, công bố 1.550 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó: Ban hành mới: 439 thủ tục; chuẩn hóa: 633 thủ tục; sửa đổi, bổ sung: 75 thủ tục; bãi bỏ: 403 thủ tục. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là: 1.536 thủ tục (trong đó: Cấp tỉnh: 1.071 thủ tục; cấp huyện: 285 thủ tục; cấp xã: 180 thủ tục).

            Hầu hết, các TTHC đã công bố đều được niêm yết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, được Sở Tư pháp nhập và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan, cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, trong năm 2016, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá 06 TTHC thuộc 02 lĩnh vực , kết quả, đã kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung 12 quy định TTHC.

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC, tính chuyên nghiệp đã được từng bước nâng lên, theo số liệu thống kê tính đến cuối tháng 12/2016, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 733.940 hồ sơ TTHC; qua đó, có trên 98% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 06 phản ánh, kiến nghị kịp thời, đúng quy trình; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về kiểm soát TTHC, năm qua, các cơ quan, đơn vị đã gửi trên 20 tin, bài, hình ảnh có nội dung về hoạt động kiểm soát TTHC để cộng tác với Trang tin điện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp; Trang tin điện tử của Sở Tư pháp; Bản tin Tư pháp Bạc Liêu.

          Để tham mưu giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, hệ thống công chức đầu mối kiểm soát TTHC thường xuyên được củng cố. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 162 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (tại các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã) và 04 cán bộ kiểm soát TTHC (tại Sở Tư pháp).

Đặc biệt, công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn thông qua việc tổ chức kiểm tra nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị,  Sở Tư pháp đã thành lập đoàn công tác đến làm việc tại 15 đơn vị sở, ngành, UBND cấp huyện UBND cấp xã để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Qua một năm, với nhiều nổ lực của các cấp, các ngành, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có những bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC của tỉnh, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm qua.

                                                        Mỹ nhung (Phòng Kiểm soát TTHC)


Số lượt người xem: 701 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày