SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
8
4
5
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị Thứ Tư, 13/11/2019, 09:16
Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị  (08/10)
Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020". Ngày 08/10/2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1130/STP-PBGDPL đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện.
Xem theo ngày Xem theo ngày