SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
7
9
2
Kiểm soát thủ tục hành chính Thứ Tư, 13/11/2019, 08:36
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU-  (15/03)
Năm 2016, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được duy trì, đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực – đó là nội dung đánh giá chung trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BẢN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017  (10/03)
Thực hiện quy định việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.  (26/07)
Xem chi tiết Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016
Danh sách cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/08)
Xem chi tiết
Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (15/06)
Xem chi tiết
Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhâ, tổ chức về quy định hành chính  (03/09)
Xem chi tiết
Quy chế phối hợp đánh giá tác động TTHC; rà soát TTHC  (15/08)
Xem chi tiết
Quy chế phối hợp thực hiện công bố, niêm yết TTHC; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC  (15/08)
Xem chi tiết
Phấn đấu hoàn thiện việc đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 30/6/2014  (24/03)
Như vậy, chỉ còn hơn 3 tháng nữa, song song với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát và các cơ quan, đơn vị liên quan phải nỗ lực, phấn đấu thì mới hoàn thành tốt việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), đúng theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/08)
Xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày