SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
3
0
4

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Quyết định số: 13-QĐ/UB ngày 01/01/1997 của Chủ tịch UBND lâm thời tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Sở Tư pháp.

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.