SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
7
9
7

 Nhân sự lãnh đạo

 

TRƯỞNG PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

 

Họ và tên: La Văn Viễn

Chức vụ: Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Sinh năm: 1967

Quyết định bổ nhiệm: Số 29/QĐ-STP ngày 08/4/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Phó Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng 2.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 823.068, Di động: 0918.351.908

 

  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

Họ và tên: Phan Phương Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Sinh năm: 1983

Quyết định bổ nhiệm: Số 116/QĐ-STP ngày 28/10/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 820.253, Di động: 0918.240.730