SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
2
9
8

 Nhân sự lãnh đạo

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 

Họ và tên: Châu Phi Đô

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Sinh năm: 1967

Quyết định bổ nhiệm: Số 1237/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 825.396, Di động: 0918.160.931

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 

Họ và tên: Phan Kim Khoa

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Sinh năm: 1971

Quyết định bổ nhiệm: Số 63/QĐ-STP ngày 01/8/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Điện thoại: Cơ quan (07813) 500.634, Di động: 0986.164.117