SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
3
2
0

 Nhân sự lãnh đạo

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Tuấn

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

Sinh năm: 1975

Quyết định bổ nhiệm: Số 75/QĐ-STP ngày 17/7/2012 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên, Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng 1.

Điện thoại: Cơ quan: (07813) 820.368; Di động: 0918.901.989

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

 

Họ và tên: Quan Thị Minh Phượng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

Sinh năm: 1970

Quyết định bổ nhiệm: Số 18/QĐ-STP ngày 16/3/2011 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên.

Điện thoại: Cơ quan: (07813) 501.954; Di động: 0919.131.009 

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

 

Họ và tên: Đỗ Hồng Quang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

Sinh năm: 1982

Quyết định bổ nhiệm: Số 02/QĐ-STP ngày 03/01/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ trong đảng: Đảng viên.

Điện thoại di động: 0917.494.253