SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
4
8
Thông báo Thứ Năm, 16/09/2010, 10:05

Giấy mời Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP

UBND TỈNH BẠC LIÊU                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ TƯ PHÁP                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 34 /GM-STP                                                         Bạc Liêu, ngày 16 tháng 9 năm 2010

 

GIẤY MỜI

Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1660/UBND-NC ngày 13/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đồng ý cho Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP. Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

* Thành phần: Sở Tư pháp trân trọng kính mời:

- Cấp tỉnh:

+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Cán bộ phụ trách pháp chế các sở, ngành.

+ Ban Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Cấp huyện:

Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

* Thời gian: Lúc 13h 30­­­/, thứ ba, ngày 21/9/2010.

* Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp, số 06, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Sở Tư pháp rất mong các đại biểu đến dự đầy đủ để Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

    KT. GIÁM ĐỐC

    PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                (đã ký)

- Như thành phần;                                                             Ngô Thị Kim Hằng

- Lưu: VT.        

 


Số lượt người xem: 2027 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày