SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
1
4
Thông báo Thứ Hai, 27/09/2010, 15:10

Giấy mời Hội nghị triển khai Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Thông tư 03/2010/TT-BTP và kế hoạch rà soát văn bản QPPL phục vụ WTO

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        SỞ TƯ PHÁP                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ...........                                                ...................................................

    Số: 37/GM-STP                                  Bạc Liêu, ngày 24  tháng  9  năm 2010

 

GIẤY MỜI

V/v tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Thông tư 03/2010/TT-BTP và kế hoạch rà soát văn bản QPPL phục vụ WTO

 


 

          Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; góp phần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật từ Trung ương đến địa phương, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Thông tư 03/2010/TT-BTP và kế hoạch rà soát văn bản QPPL phục vụ WTO.

          Thành phần:

          Cấp tỉnh mời:

          - Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ phụ trách pháp chế các sở, ngành tỉnh.

- Cán bộ, công chức Sở Tư pháp.

- Phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến tham dự và đưa tin.

          Cấp huyện mời:

          - Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Trưởng, Phó  Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Cấp xã mời:

Cán bộ, công chức tư pháp – hộ tịch các xã, phường, thị trấn.( mỗi đơn vị 01 đại biểu )

Thời gian:  Hội nghị khai mạc lúc 7h30 ngày 30/9/2010 (làm việc 01 ngày) (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp, số 06 Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

          (Về chế độ ăn, nghỉ của đại biểu được thực hiện theo quy định của tài chính hiện hành).

          Rất mong sự có mặt đầy đủ của quý đại biểu!

 

                                                                                      GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như thành phần;                                                                (đã ký)

- Lưu: VT, Phòng XD-KTVB.(K02)                            Nguyễn Bá Ân

 

 

 


Số lượt người xem: 1845 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày