SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
1
1
Thông báo Thứ Ba, 23/04/2019, 19:47
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu có nhu cầu tuyển viên chức  (13/10)
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÀ NƯỚC Số: …. /TB-TGPL Bạc Liêu, ngày 13 tháng 10 năm 2010 THÔNG BÁO (Tuyển dụng viên chức) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu có nhu cầu tuyển viên chức 1. Số lượng tuyển dụng: 03 viên chức. 2. Điều ...
Giấy mời Hội nghị triển khai Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Thông tư 03/2010/TT-BTP và kế hoạch rà soát văn bản QPPL phục vụ WTO  (27/09)
UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........... ................................................... Số: 37/GM-STP Bạc Liêu, ngày 24 tháng 9 năm 2010 GIẤY MỜI V/v tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Thông tư 03/2010/TT-BTP và kế hoạch rà soát văn bản QPPL ...
Giấy mời hội nghị tập huấn về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  (27/09)
UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ TƯ PHÁP Số: 36/GM-STP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày 22 tháng 9 năm 2010 GIẤY MỜI Dự hội nghị tập huấn về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày ...
Giấy mời Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP  (16/09)
UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 34 /GM-STP Bạc Liêu, ngày 16 tháng 9 năm 2010 GIẤY MỜI Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1660/UBND-NC ngày 13/9/2010 của Ủy ban nhân ...
Xem theo ngày Xem theo ngày