SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
7
4
8
4
Lấy ý kiến góp ý VBPL Thứ Ba, 14/07/2020, 03:52
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (18/02)
stp.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-2/Du thao nghi dinh 29.01.20161822016_91139.doc
Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp  (06/02)
Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp gửi đến các ơở, Ban, ngành cấp tỉnh;UBND các huyện, thành phố dự thảo Quyết địh để lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày 14 tháng 02 năm 2015 (thứ Bảy).
Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh  (25/03)
Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp gửi đến các tổ chức, cá nhân dự thảo QUy chế để lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày 03 tháng 4 năm 2014 (Thứ Năm).
Xem theo ngày Xem theo ngày