SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
7
5
4
9
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Hai, 11/02/2019, 14:25

TẬP TRUNG NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Năm 2018 vừa khép lại cũng là thời điểm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu kết thúc thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Bạc Liêu vào xuân, đón mừng năm mới - xuân Kỷ Hợi 2019 với niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế - xã hội đã đạt được, tạo nên một mùa xuân vui tươi, nồng ấm, mang đầy ý nghĩa và trong khí thế đi lên, tự tin vững bước hướng về tương lai trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Từ thực tiễn hoạt động và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu trong năm 2018 cho thấy, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Năm 2018, Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã chủ động, khẩn trương triển khai khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra được nâng lên; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; chất lượng các hồ sơ và công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được cải thiện; công tác phổ biến giáo dục pháp luật phát huy hiệu quả, xuất hiện một số mô hình hay; chất lượng công tác trợ giúp pháp lý được nâng lên; đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, nhất là trong cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng thực, đăng ký giao dịch đảm bảo, gắn với hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính; việc xã hội hóa các nghề tư pháp được thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hành nghề được cải thiện; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng…           

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp, pháp chế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tính khả thi của một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật còn thấp; chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có mặt còn hạn chế, đôi lúc chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp vẫn còn có sai sót, chậm trễ, gây phiền hà; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp chưa chặt chẽ, có việc còn lúng túng; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy còn chậm; việc bố trí số lượng công chức cho Phòng Tư pháp cấp huyện chưa đảm bảo yêu cầu; công tác pháp chế ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm, chưa phát huy tốt vai trò; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực chưa được thực hiện. 

Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019 được xác định là năm “Nước rút về đích”, bám sát phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng ngành Tư pháp trở thành “Ngành trọng yếu”; Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó cần lưu ý và quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

Một là, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm khắc khục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại; tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hành động, cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự diễn hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp; thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; quan tâm thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2019, đặc biệt là khẩn trương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

Quan tâm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, pháp chế, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp như hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp; triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Phát huy vai trò quan trọng của hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp và ngành Tư pháp; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo khung vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy nhanh xây dựng 02 đơn vị sự nghiệp (Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản) sớm tự chủ về tài chính, làm đầu tàu về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng đảm bảo hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý gắn với việc thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá; tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư và Đại hội Hội Luật gia tỉnh; chuẩn bị các điều kiện để thành lập và tổ chức Đại hội Hội Công chứng tỉnh Bạc Liêu lần thứ nhất.

Bốn là, triển khai tích cực Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân về chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính ổn định, khả thi của văn bản; nghiên cứu đề xuất thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ban hành văn bản trái luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính thông qua hoạt động thẩm định các đề nghị xây dựng và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Năm là, chủ động tham mưu đề xuất triển khai kịp thời các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; xây dựng, theo dõi, đôn đốc và ban hành kịp thời các văn bản quy định, chỉ đạo triển khai thi hành pháp luật kịp thời. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

Sáu là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, sống và làm việc theo hiếp pháp và pháp luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ án; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Bảy là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, điều hành; xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; duy trì và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; tham gia triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; khẩn trương tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương theo quy định của Luật Công chứng năm 2014. 

Tám là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tư pháp, trước hết là các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc sở và lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; phải luôn bám sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, tận tâm, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong niềm vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới - xuân Kỷ Hợi 2019, với nội lực đã có, niềm tin và quyết tâm luôn thường trực; tin tưởng rằng, với sự đoàn kết chặt chẽ, chung sức chung lòng, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu sẽ vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, tập trung dốc sức thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2019./.

 

                                                                                                              Vưu Nghị Bình

Giám đốc Sở Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 1909 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày