Hình ảnh hoạt động
Thăm dò

null Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2021

Hoạt động của Sở Tư Pháp
Thứ năm, 29/04/2021, 10:22
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2021

Chiều ngày 20/4/2021, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2021. Chủ trì Hội nghị có ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; dự Hội nghị có ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận và đánh giá những nổ lực, đóng góp quan trọng để đạt được kết quả công tác trong 3 tháng đầu năm 2021 của các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Ngành Tư pháp; bên cạnh đó, có sự đóng góp quan trọng của các hoạt động bổ trợ tư pháp như: Luật sư, công chứng, đấu giá tài sản và giám định tư pháp; đồng thời, ghi nhận, chia sẽ những khó khăn gặp phải, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết liệt khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khó khăn và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tư pháp trong quý II và những tháng còn lại năm 2021. 


Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị


Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện một số vấn đề trọng tâm mà ngành tư pháp tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm triển khai thực hiện tốt trong quý II và những tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

Một là, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại; tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hành động, cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp; thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; quan tâm thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2021, đặc biệt là tham mưu giúp Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp và kế hoạch công tác năm 2021 của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, pháp chế, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp như: Hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp; triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát huy vai trò quan trọng của hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp và các Phòng Tư pháp; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ba là, tiếp tục bố trí, sắp xếp công chức, viên chức theo khung vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng 02 đơn vị sự nghiệp (Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản) đến năm 2023 thực hiện tự chủ về tài chính, làm đầu tàu về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư, đấu giá, công chứng. Khẩn trương hoàn thành các bước, công việc còn lại của Hội Công chứng viên tỉnh Bạc Liêu để đi vào hoạt động đảm bảo phát huy hiệu quả, vai trò hoạt động của Hội Công chứng tỉnh Bạc Liêu.

Bốn là, triển khai tích cực, kịp thời, hiệu quả chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính ổn định, khả thi của văn bản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính thông qua hoạt động thẩm định các đề nghị xây dựng và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Năm là, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai kịp thời các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; xây dựng, theo dõi, đôn đốc và ban hành kịp thời các văn bản quy định, chỉ đạo triển khai thi hành pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý các văn bản.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Khẩn trương tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả các kế hoạch kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực tư pháp theo kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra; tiếp tục tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật 2017 – 2021, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là triển khai các luật mới ban hành, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ cho công tác bầu cử và các luật thường xuyên gắn với người dân, nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết và ý thức  chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chú trọng công tác thẩm định hồ sơ thẩm định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở gắn với bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác này.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực, luật sư, đấu giá tài sản, bồi thường nhà nước, giám định tư pháp; hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời nghiệp vụ cho các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã; quan tâm theo dõi, kiểm tra công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã để tháo gỡ khó khăn và phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi trái quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ án; nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả của đội ngũ người thực hiện trợ  giúp pháp lý.

Sáu là, các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cần thường xuyên kiểm tra, rà soát lại tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công việc để kịp thời triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp đã đề ra, không để chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ, công việc; định kỳ hàng tháng kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ thông tin báo cáo; tăng cường việc trao đổi thông tin giữa các Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bảy là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, điều hành; xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; duy trì khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp; khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành Dự án xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ngăn chặn hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực và Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Cuối cùng, đồng chí Vưu Nghị Bình đề nghị sau Hội nghị này, mỗi công chức, viên chức và người lao động của Ngành Tư pháp, trước hết là đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; luôn phải bám sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, tận tâm, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phát triển ngày càng vững mạnh./.

Hồng Xiêm

 

 

 

Số lượt xem: 650

Tin đã đưa
Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn