Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Quyết định thành lập
Quyết định thành lập
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định thành lập

UBND LÂM THỜI                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẠC LIÊU                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 13-QĐ/UB                                                           Bạc Liêu, ngày 01 tháng 01 năm 1997

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND LÂM THỜI TỈNH BẠC LIÊU

“V/v thành lập Sở Tư pháp”

 

UBND LÂM THỜI TỈNH BẠC LIÊU

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Căn cứ Chỉ thị số 857/TTg ngày 15/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. 

- Xét đề nghị của Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          ĐIỀU I: Thành lập Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tư pháp bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia tổ chức đóng góp các dự án Luật, quản lý tòa án nhân dân địa phương; tổ chức thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý và quản lý công tác tư pháp khác được giao; công tác hòa giải và thanh tra, giải quyết khiếu tố của công dân theo thẩm quyền. Sở có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của nhà nước.

 

ĐIỀU II: Giao Trưởng ban tổ chức chính quyền kết hợp với Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng bộ máy tổ chức, biên chế và quy chế làm việc của Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành.

ĐIỀU III: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                 TM. UBND LÂM THỜI TỈNH BẠC LIÊU

                                                                   CHỦ TỊCH

 

Nơi nhận:                                                                     (đã ký)

- Như điều 3;

- Lưu: VP.

                                                                                               PHAN QUỐC HƯNG

 

Tin Tin vắn
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn