Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Văn bản, chính sách mới
Một số quy định mới về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một ...
Một số quy định về giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Việc giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định, cụ thể: Quyết định giao quyền ...
Một số quy định về lập và chuyển biên bản vi phạm hành chính (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Việc lập và chuyển biên bản vi phạm hành chính được quy định, cụ thể: Người có thẩm quyền đang ...
Một số quy định về thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính được quy định, cụ thể: Biên bản vi phạm hành chính ...
Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, ...
Nội dung và hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. ...
Quy định mới về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Theo đó, việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính ...
Quyền và nghĩa vụ của người được giáo dục trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. ...
Quyền và nghĩa vụ của người được phân công giúp đỡ giáo dục tại xã, phường, thị trấn (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. ...
Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi thi hành công vụ (31/12/2021)
Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi thi hành công vụ được quy ...
 
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn