Hình ảnh hoạt động
Thăm dò
Văn bản, chính sách mới
Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (09/03/2021)
1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; 2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 3. Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày ...
Hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (09/03/2021)
Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Theo đó, việc giải quyết tố cáo, khiếu nại ...
Hạn nộp HS ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (09/03/2021)
Nội dung này nêu tại Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, chậm nhất là vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021, người ứng cử đại biểu Quốc hội, ...
Tiêu chuẩn về tuổi đại biểu Quốc hội và HĐND chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 (09/03/2021)
Vừa qua, Ban Tổ chức trung ương đã ban hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tiêu chuẩn về độ tuổi của đại biểu Quốc hội chuyên trách được quy định như sau: Cán bộ, công chức, viên ...
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020 (22/01/2021)
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ...
Những điểm mới được bổ sung, thay thế về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp (22/01/2021)
Ngày 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân ...
Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 (22/01/2021)
Nhằm kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế ...
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/01/2021)
Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021. Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên ...
Một số điểm mới trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật (22/01/2021)
Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), có hiệu lực từ ngày ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên (31/12/2020)
Đây là nội dung mới quy định tại Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên. Người có trách nhiệm đối thoại ...
Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823857 - 0291.3820368 Email: stp@baclieu.gov.vn